W grudniu

Umiejętności  dziecka:


-dba o porządek w otoczeniu

-dzieli wyrazy na sylaby

-zna znak graficzny litery r R

-dokonuje analizy słuchowej wyrazu raki

-wie .ze r jest spółgłoską

-potrafi precyzyjnie wycinać

-zauważa zmiany  w przyrodzie

-bierze aktywny udział w zabawę

-odnajduje w wyrazach literę r

-przestrzega zasad

-odnajduje rymy i je wypowiada

-odczytuje imiona

-słucha poleceń nauczyciela

-słucha opowiadania

-odpowiada na pytania

-zna sposoby pomocy innym

-ma poczucie rytmu

-tańczy do muzyki

-porusza się w parach na spacerze

-potrafi uogólniać

-precyzyjnie kończy szlaczki

-rysuje przedmioty, w nazwach których jest głoska r

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-jest spostrzegawcze

-pisze precyzyjnie literę r, R

-zna znak graficzny cyfry 6

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne

-zachowuje bezpieczeństwo w czasie spaceru

-wykonuje poprawnie ćwiczenia z cyfrą 6

-układa wspólnie z innymi zdania

-liczy słowa w zadaniach

-wykonuje ćwiczenia matematyczne

-szybko reaguje na zmianę tempa w muzyce

-lubi bawić się przy muzyce

-dba o porządek w miejscu pracy

-liczy słowa w zdaniach

-jest precyzyjne w wykonaniu zadania grafomotorycznego

-dzieli się zabawkami w czasie zabawy

-odtwarza rytm

-rysuje i koloruje wg wzoru

-układa puzzle

-wypowiada pełnymi zdaniami  się nt obrazka

-zna zabawę i stosuje się do jej zasad

-układa zdanie do obrazka

-liczy słowa w zadaniach

-nie przeszkadza kolegom w zabawie

-potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać pracę

-zna znak graficzny litery S s

-dokonuje analizy słuchowej wyrazów

-czyta proste teksty

-precyzyjnie składa koła z papieru

-wspólnie tworzy pracę

-układa druga część wyliczanki

-rozpoznaje literę s

-korzysta z zabawek zgodnie z zasadami

-interesuje się książkami , atlasami

-z uwaga słucha opowiadania

-stara się dokarmiać ptaki zimą

-powtarza dźwięki w zabawie

-gra na instrumentach perkusyjnych

-wygrywa podany rytm

-wie jak ważne jest przebywanie na świeżym powietrzu

-rysuje przedmioty wg polecenia

-star się mówić umiarkowanym głosem do kolegów

-posługuje się określeniami: na, pod, za , obok, z prawej strony, z lewej strony

-umie skupić się na zadaniu i je rozwiązać

-poprawnie wykonuje ćwiczenia korekcyjne stóp

-pomaga ptakom w czasie zimy

-układa z patyczków karmnik

-przelicza patyczki

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-współdziała w zespołach

-potrafi porównać liczebność dwóch zbiorów 

-odgaduje zagadki słuchowe

-odtwarza muzykę ruchem

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-samodzielnie projektuje pracę z plasteliny

-dba o porządek wokół siebie

-poprawnie powtarza dźwięki

-wie czym dokarmiać ptaki

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-poprawnie powtarza dźwięki

-ma duża wiedze o ptakach

-pomaga ptakom w czasie zimy

-jest sprawne ruchowo

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-kończy wyraz na rozpoczętą sylabę

-dba o porządek w trakcie i po zabawie

-posługuje się określeniami czasu

-wypowiada się nt cech charakterystycznych dla zimy

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-rysuje świeca na określony temat

-starannie wykonuje pracę

-uzasadnia swój stosunek do zimy

-jest twórcze w wypowiedziach

-nazywa rozpoznane dźwięki

-układa bałwanka z elementów tworząc jego postać

-zna i wymienia właściwości śniegu

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-śpiewa poznaną piosenkę

-rzuca do celu

-liczy słowa w wypowiadanych zdaniach

-samodzielnie podejmuje decyzje odnośnie zabaw

-wykonuje wg polecenia  drzewo 

-zna znak graficzny cyfry 7

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie 7 i więcej


Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: