W listopadzie

Umiejętności  dziecka:


-przejawia inicjatywę w zabawie

-liczy wyrazy w zdaniach

-zna znak graficzny litery d, D

-próbuje czytać sylaby, wyrazy

-układa schematy wyrazów

-rysuje na określony temat

-prawidłowo posługuje się kredkami

-zauważa różnice w wyglądzie domów

-prawidłowo powtarza zgłoski

-przestrzega umów i zasad 

-bawi się zgodnie z innymi

-wypowiada się nt. obrazka

-dzieli nazwy na sylaby

-pisze po śladzie

-zna symbole narodowe

- opowiada treść legendy o Lechu, Czechu i Rusie 

-zna treść hymnu

-potrafi zachować właściwą postawę podczas śpiewania hymnu

-zauważa na państwowych budynkach symbole narodowe

-wypowiada skojarzenia

-określa miejsce danej głoski

-pomaga innym w sprzątaniu

-wypowiada słowa rozpoczynające się na dana głoskę

-potrafi samodzielnie wykonać grę planszowa

-dobrze przelicza

-stosuje zasady dobrej gry

-jest sprawne i zwinne

-zachowuje dobrą postawę w czasie zabaw

-bawi się w sposób bezpieczny

-wypowiada odpowiednie  wyrazy

-rysuje wg polecenia

 -dba o porządek i  czystość otoczenia

-czyta podpisy do obrazków

-aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciu muzycznym

-szybko reaguje na zmiany tempa i rytmu

-na symbole narodowe Polski

-jest sprawne manualnie

-zachowuje wierność kolorystyki godła

-jest skoncentrowane

-posługuje się określeniami długi, krótki, dłuższy, krótszy

-rozpoznaje litery i czyta wyrazy

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia graficzne

-odtwarza rytm

-zna datę Narodowego Święta Niepodległości

-wie kto to był Józef Piłsudski

-jest sprawne ruchowo

-zachowuje prawidłową postawę w czasie ćwiczeń 

-zna symbole narodowe

-układa zdania

-koloruje wg wzoru

-przestrzega ustalonych wcześniej zasad dobrej zabawy

-precyzyjnie rysuje

-stawia się na zbiórki i ćwiczy z innymi

-zna znak graficzny litery Y y

-pisze literę y po śladzie

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazu „domy”

-wycina precyzyjnie określone kształty

-samodzielnie tworzy pracę

-bezpiecznie zachowuje się w czasie spaceru

-wyszukuje literę y w wyrazach

-prawidłowo powtarza dźwięki

-wymienia spółgłoski i samogłoski

-słucha z uwagą opowiadania

-rozpoznaje emocje

-formułuje właściwe wnioski

-śpiewa poznaną piosenkę

-porusza się w rytm melodii

-obserwuje i wypowiada się nt. zauważonych zmian

-rysuje przedmioty , których nazwy zawierają głoskę y

-precyzyjnie kończy szlaczki

-organizuje sobie czas wolny

-dba o zabawki

-stosuje się do zasad zabawy

-pisze precyzyjnie

-aktywnie ćwiczy

-zna znak graficzny cyfry 0

-przelicza liczebnikami głównymi

-precyzyjnie rysuje

-pisze cyfrę 0 po śladzie

-sprząta po zabawie  

-mówi umiarkowanym głosem w zabawie

-prawidłowo wykonuje ćwiczenie

-tworzy muzykę do wiersza

-jest twórcze

-zna instrumenty perkusyjne

-rysuje kredkami na określony temat

-potrafi skupić uwagę

-bezpiecznie bawi się na placu

-wyróżnia głoski w nagłosie

-rozwiązuje zagadki

-koloruje wg wzoru

-wymieni szczegóły jesiennej pogody

-mówi wiersz z pamięci przed kolegami

-zauważa zmiany w przyrodzie

-układa rytmy z tworzywa przyrodniczego

-dokonuje analizy słuchowej wyrazów

-współdziała w zabawie

-przestrzega ustalonych wcześniej zasad dobrej zabawy

-układa rymy do podanych słów

-stawia się na zbiórki i ćwiczy z innymi

-pisze literę y po śladzie

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazu „domy”

-wycina precyzyjnie określone kształty

-samodzielnie tworzy pracę

-bezpiecznie zachowuje się w czasie spaceru

-wyszukuje literę y w wyrazach

-prawidłowo powtarza dźwięki

-szanuje innych w zabawie

-przestrzega wzajemnych praw

-ogląda książki, wyszukuje określone obrazki

-szanuje książki

-zna historie powstania pluszowego misia

-wymienia kilka znanych postaci (Jogi, Puchatek……)

-tańczy do granej muzyki

-potrafi spacerować  w parach

-prawidłowo  powtarza dźwięki

-pisze literę L,l po śladzie

-prawidłowo posługuje się ołówkiem

-nie hałasuje i nie  krzyczy

-szuka wyrazów przeciwnych

-dorysuje uszy, nos…..,

-przelicza elementy zbiorów

-porównuje ilość poprzez umieszczenie między cyframi  znaków <,>,=

-lubi przebywać na dworze

-stara się utrzymać równowagę

-wypowiada się nt dzisiaj poznanego niedźwiedzia, jego wyglądu, zwyczajów

-rozpoznaje i nazywa litery

-kończy rysunek, precyzyjnie koloruje

-bierze aktywny udział w zabawach ruchowych

-zna zabawę „Satry niedźwiedź”

-lepi z plasteliny misia

-nazywa emocje

-potrafi się relaksować

-potrafi bawić się indywidualnie i w zespołach

-kończy rozpoczętą pracę

-słucha uważnie opowiadania

-poprawnie odpowiada na pytania

-tańczy do muzyki

-nazywa rozpoznane rośliny

-wycina obrazki i układa je wg kolejności zdarzeń

-tworzy opowiadanie do historyjki

-dba o porządek wokół siebie

-rozpoznaje głosy zwierząt

-liczy wyrazy w zdaniach

-zna znak graficzny litery K, k

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów

-wie jak ważne jest przebywanie na świeżym powietrzu

-rozwiązuje zagadki

-wypowiada się nt. zwierząt

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: