W grudniu

Umiejętności dziecka 4 letniego:

 

-przestrzega ustalonych zasad

-kończy zdanie

-jest twórcze słownie

-mówi wiersz z pamięci

-wymienni oznaki zimy

-słucha uważnie

-zauważa podczas spaceru oznaki zimy

-słucha poleceń i reaguje na nie

-rysuje bałwana i koloruje

-dzieli się zabawkami

-powtarza rymowankę z pamięci

-aktywnie ćwiczy

-rysuje pastelami na określony temat

-właściwie posługuje się tymi kredkami

-wdrażane do bezpiecznej zabawy

-reaguje na polecenia

-lepi z plasteliny bałwanka

-dokonuje syntezy sylabowej wyrazów

-posługuje się umiarkowanym głosem

-mówi kojarzenia z zimą

-określa położenie bałwanka

-segreguje śniegowe gwiazdki

-układa rytmy

-jest spostrzegawcze

-organizuje zabawy w małych zespołach

-szybko reaguje na polecenia

-jest twórcze

-bawi się razem z innymi podczas zabawy ze śpiewem

-przestrzega zasad ustalonych wspólnie

-zna oznaki zimy

-łączy w odpowiednie pary

-reaguje na umówione sygnały

-określa nastrój piosenki

-śpiewa fragmenty piosenki

- zauważa zmiany na drzewach

-tańczy przy muzyce

-śpiewa piosenkę

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie graficzne

-mówi umiarkowanym głosem

-określa składniki pogody

-wykonuje zadania ruchowe

-słucha uważnie opowiadania

-określa kolejność zdarzeń

-wypowiada się na forum grupy

-dokonuje samodzielnego wyboru miejsca  zabawy i zabawek

-rozpoznaje drzewa: świerk, sosna

-słucha wiersza ze zrozumieniem

-tworzy słowa z sylab

-precyzyjnie wycina obrazki

-porządkuje po zabawie 

-bawi się w wybranych kącikach zainteresowań

-koloruje wg wzoru

-rytmicznie recytuje tekst

-uważnie ogląda film

-wypowiada się nt. treści filmu

-przestrzega zakazu dotykania i włączania urządzeń elektrycznych

-buduje dłuższe wypowiedzi

-nazywa ozdoby choinkowe

-określa ich miejsce na choince

-prawidłowo przelicza

-podaje wynik  rozwiązania zadań matematycznych

-reaguje na zmianę w muzyce podczas zabawy

-porusza się parami podczas spaceru

-rozpoznaje kolędy

-śpiewa niektóre z kolęd

-rozwiązuje łamigłówkę

-współdziała w zabawie

-układa z pasków gwiazdki

-ma dobrą pamięć ruchową

-powtarza ruch

-rozpoznaje dźwięk  instrumentów

-odgaduje ich nazwę

-tworzy akompaniament grając na instrumentach

-prawidłowo się nimi posługuje

-rysuje wzory

-rozwiązuje labirynt

-odkłada zabawki na miejsce

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-koloruje szalik

-nazywa kolory

-buduje logiczne wypowiedzi

-zauważa zmiany w przyrodzie o tej porze roku

-naśladuje określone ruchy

-składa obrazek w całość

-projektuje i koloruje

-mówi umiarkowanym głosem

-precyzyjnie koloruje

-odgaduje zagadki

-tworzy logiczne wypowiedzi na określony temat

-zna i wymieni tradycje Bożego Narodzenia

-zauważa świąteczne dekoracje

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-szanuje prawa innych w zabawie

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-estetycznie skleja ze sobą określone elementy

-zachowuje się w sposób bezpieczny podczas zabaw na placu

-uważnie słucha bajki czytanej przez nauczyciela

-śpiewa znane kolędy

-ozdabia wg własnego projektu Mikołajowy but

-poprawnie posługuje się kredkami

-przelica ozdoby i segreguje je wg wyglądu

-posługuje się pojęciami: wyżej, niżej …

-określa siłę wiatru

-wykonuje masażyk

-stara się precyzyjnie wyciąć, ułożyć i ozdobić

-dokonuje wyboru zabawek

-kończy rozpoczęte zdanie

-odróżni muzykę głośną od cichej

-wie ze hałas szkodzi

-tańczy przy muzyce

-zauważa zamiany w przyrodzie

-słucha poleceń nauczyciela

-odgaduje podane zagadki

-dba o porządek w miejscu zabawy

-przestrzega zasad ustalonych wcześniej

-rysuje Mikołaja

-słucha  wiersza z uwagą

-ilustruje ruchem treść wiersza

-jest szybkie i zwinne

-biega nie potrącając innych

-słucha wiersza ze zrozumieniem

-ilustruje treść wiersza

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-łączy sylwety z cieniami

-nazywa dni tygodnia

-wie, że 31 grudnia  następuje zmiana roku ze starego na nowy

-buduje dłuższe wypowiedzi

-pracuje zespołowo

-wie do czego służy kalendarz

-rozwiązuje zagadki obrazkowe 

-rysuje na podany temat

-aktywnie ćwiczy

-rozróżni  pory dnia: dzień i noc

-maluje farbami na podany temat

-zna znaczenie spacerów dla zdrowia

-odgaduje zagadkę po opisaniu szczegółów postaci

-jest twórcze podczas ozdabiania

-potrafi wskazać cechy poszczególnych pór roku

-buduje logiczne wypowiedzi

-wymieni w kolejności pory roku

-określa logiczność zdań

-rysuje skojarzenia związane zimą

-rysuje na określony temat

-powtarza zgłoski 

-ilustruje ruchem treść piosnki

-wymieni rodzaje zabaw na śniegu

-chętnie organizuje zabawy na świeżym powietrzu

-lepi bałwanki z plasteliny

-przelicza i porównuje wielkość

-bawi się przy piosence

-aktywnie uczestniczy w zabawach pooranych

-wymieni w kolejności dni tygodnia

-wypowiada się na forum grupy

-dzieli słowa na sylaby

-rysuje na określony temat

Umiejętności dzieci 5letnich:
-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek

-ma bogatą wiedzę nt. zimy

-powtarza rymowankę

-tworzy zdania nt. treści obrazków

-układa obrazki wg właściwej kolejności

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-postępuje wg instrukcji nauczyciela 

-reaguje na polecenia nauczyciela

-rozpoznaje i nazywa wielkości figur

-przestrzega zasad

-organizuje sobie zabawę

-zna i śpiewa piosenkę do zabawy

-precyzyjnie wycina

-uważnie słucha utworu

-wypowiada się nt.  wysłuchanej treści bajki

-słucha utworów muzyki poważnej

-tworzy własne improwizacje ruchowe

-przestrzega zasad kodeksu

-wypowiada się na forum grupy

-określa czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe 

-dba o porządek w miejscu zabawy

-bawi się zgodnie z innymi

-jest sprawne manualnie

-precyzyjnie koloruje

-określa wielkość przedmiotów

-prawidłowo przelicza

-jest sprawne ruchowo

-współdziała zespołowo

-określa dzisiejszą pogodę

-szybko reaguje na polecenia

-określa przymiotnikami „śnieg”

-dorysowuje właściwą liczbę elementów

-precyzyjnie dorysowuje

-podaje określenia związane z zimą 

-odtwarza podany rytm

-śpiewa rymowankę

-szybko ustawia się w kole

-tworzy kompozycję stemplując

-szanuje prawa  do dobrej zabawy

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

-rozpoznaje i nazywa dźwięki

-tworzy logiczne zdania

-wypowiada się nt. cech charakterystycznych  zimy

-dostosowuje ubiór do pogody

-reaguje na sygnały słowne

-tworzy pracę plastyczną

-przestrzega zasad kodeksu

-określa czynności ludzi

-projektuje swoją bombkę

-uważnie słucha opowiadania

-odpowiada na pytania nauczyciela

-samodzielnie tworzy pracę plastyczną

-zauważa zmiany w przyrodzie zimą

-śpiewa wspólnie kolędę

-precyzyjnie wycina i układa obrazek w całość

-rozpoznaje przedmioty dotykając je

-powtarza z pamięci  rymowankę

-słucha uważnie treści wiersza

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-śpiewa kolędy

-zna tradycje świąt Bożego Narodzenia

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolnego

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-śpiewa poznaną kolędę

-porządkuje swoje miejsce zabawy

- w sposób właściwy posługuje się określeniami: na, pod, za, obok, z prawej strony z lewej strony

-prawidłowo przelicza

-bezpiecznie porusza się parami

-mówi z pamięci swoje „role jasełkowe”

-słucha uważnie wiersza

-zna tradycje mikołajkowe

-odrysowuje dłonie, precyzyjnie je wycina i przykleja na kartce

- mówi o zauważonych zmianach w przyrodzie

-szybko stawia się na zbiórki

-tworzy logiczne zdania

-chętnie pomaga innym

-przestrzega zasad w czasie ćwiczeń i spaceru

-stawia się na zbiórki

-sam organizuje sobie czas wolny

-szanuje zabawki swoje i innych

-koloruje i łączy z cieniem obrazek

-mówi rytmicznie tekst

-zna tradycje świąt Bożego Narodzenia

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-precyzyjnie wycina

-dba o porządek w miejscu pracy

-nazywa zauważone ptaki

-powtarza rymowankę

- rysuje i koloruje anioła

-chętnie ćwiczy

-układa życzenia

-przestawia je na forum grupy

-zna tradycje bożonarodzeniowe

-bawi się na placu zabaw w sposób bezpieczny i zgodny 

-zna i stosuje pojęcia przestrzenne

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-odgaduje nazwę zabawki

-wie na czym polega rytm

-układa rytm z podanych obrazków

-zna znaczenie spacerów dla zdrowia i często uczestniczy w spacerach

-projektuje swoje ciasteczka

-porządkuje salę po skończonej zabawie

- rysuje po śladzie i dokładanie koloruje

-segreguje tworząc zbiory

-rytmizuje tekst wierszyka

-śpiewa piosnkę fragmentami lub w całości

-jest twórcze

-potrafi precyzyjnie wycinać i oryginalnie ozdabiać

-samodzielnie projektuje 

-segreguje i klasyfikuje wg kształtu

-samodzielne projektuje

-wykonuje łańcuch choinkowy

-określa i rozpoznaje zapachy

-zna tradycje potraw świątecznych

-zachowuje prawidłową postawę

-przelicza sylaby w słowach

-reaguje na słowo „rok”

-jest aktywne ruchowo podczas zabaw porannych

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-nazywa rodzaje zegarów

-zna ich budowę

-rysuje kredkami na określony temat

-dba o przybory do rysowania

-zna znaczenie przebywania na świeżym powietrzu

-rozpoznaje i nazywa zegary dawnej i dziś

-odgaduje słowo i przelicza w nim sylaby

-odgaduje zagadki

-wypowiada się nt. treści  ilustracji

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-powtarza z pamięci rymowankę

-ilustruje ruchem treść piosenki

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-rozpoznaje po dotyku przedmioty

-korzysta z zabawek we właściwy sposób

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-prawidłowo powtarza zgłoski

-wymieni nazwy dni tygodnia wg kolejności

-potrafi określić jaki jest dzisiaj dzień tygodnia

-odróżnia kierunki: prawo, lewo

-mówi wyliczankę o dniach tygodnia

-kończy logicznie rozpoczęte zdanie

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-tworzy rymy do podanych słów

-słucha wiersza z uwagą

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania

-nazywa dni tygodnia

-nazywa pory roku

-wycina precyzyjnie nożyczkami

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-wyraża określone emocje

-eksperymentuje i wyciąga wnioski

-słucha uważnie tekstu bajki

-wymienia nazwy poszczególnych miesięcy

-dostrzega uroki zimowego krajobrazu

-bawi się przy wyliczance

-tańczy przy muzyce

-rysuje na podany temat


 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: