W kwietniu

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgonie z innymi

-powtarza tekst rymowanki

-prowadzi rozmowę

-zna tradycje świąt wielkanocnych

-wypowiada się nt przeżyć związanych ze świętami

-ozdabia jajka

-jest samodzielne w projektowaniu  

-pamięta o właściwym ubiorze

-dba o wysiane rośliny

-podlewa, obserwuje

-bawi się zgonie z innymi

-przelicza liczebnikami głównymi

-odgaduje jakiej litery brakuje

-pamięta znaczenie symboliki pokarmów

-zna tradycje wielkanocne

-odgaduje zagadki słuchowe

-układa melodie do życzeń świątecznych

-obserwuje i mówi o zmianach

-jest twórcze i pomysłowe

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-używa zwrotów grzecznościowych

-dzieli słowa na sylaby i głoski

-rysuje wg instrukcji

-liczy liczebnikami porządkowymi

-rozwiązuje zadania matematyczne 

-porusza się śmiało i pewnie

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-ozdabia pisanki

-uczestniczy aktywnie w zabawie

-samo organizuje sobie w zabawie

-jest aktywne słownie

-aktywnie uczestniczy w zabawach

-odgaduje zagadki słuchowe

-rozróżnia dźwięki ciche i głośne

-tworzy melodie do rymowanki

-rysuje kredkami na określony temat

-układa puzzle

-formułuje życzenia

-czeka na swoją kolej w zabawie

-rysuje kartkę wielkanocną

-słucha opowiadania

-omawia obrazki

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-jest sprawne ruchowo

-wykonuje zadania ruchowe

-potrafi rywalizować 

-wie jak zbudowane jest jajko

-rysuje wg wzoru 

-łączy sylaby i odczytuje wyraz

-rozpoznaje litery

-nazywa zwierzęta dorosłe i ich dzieci

-rozwiązuje zagadki o zwierzętach

-precyzyjnie wycina elementy pracy

-dba o estetykę pracy

-mówi wiersz z pamięci

-rysuje po śladzie

-wyodrębnia głoski w nagłosie 

-używa zwrotów grzecznościowych

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-wie jakie korzyści mamy ze zwierząt

-samodzielnie przygotowuje kanapki

-gra na instrumentach perkusyjnych tworząc melodie

-rozpoznaje źródło dźwięku

-przelicza i dopasowuje zbiór elementów do danej cyfry

-samodzielnie stempluje i koloruje

-stara się mówić umiarkowanym głosem

-słucha poleceń dźwiękowych

-segreguje wg różnych cech

-układa rytmy

-zapamiętuje kolejność i powtarza głosy zwierząt

-jest zwinne, szybki i silne

-stosuje się do zasady spaceru parami

-układa puzzle

-potrafi skupić uwagę i ukończyć pracę

-rozpoznaje i nazywa litery

-bawi się w zabawy tematyczne

-śpiewa znane melodie na sylabach 

-lepi z plasteliny odpowiednie kształty

-przestrzega umów i zasad

-odgaduje zagadki

-czyta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela

-słucha uważnie wiersza

-wypowiada się na temat treści wiersza

-buduje dłuższe wypowiedzi

-wie czym się odżywiają zwierzęta wiejskie

-dzieli nazwy na sylaby, liczy sylaby i porównuje ilość

-rysuje z pamięci

-czyta wyrazy

-podaje słowo na podaną głoskę

- zna znak graficzny litery ł,Ł

-dzieli słowa na głoski

-czyta proste teksty

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dba o estetykę pracy

-przestrzega zasad bezpieczeństwa w zabawie

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-koloruje literę ł, Ł

-układa zdania

-układa w pary obrazki, których nazwy się rymują

-wypowiada się zdaniami

-proponuje sposoby niesienia pomocy ziemi

-rozpoznaje dźwięki niższe i wyższe

-śpiewa rymowankę

-rysuje przedmioty, których nazwy rozpoczynają się „Ł,ł”

-określa różnice w nazwach

-bawi się zgodnie z innymi w zespołach

-precyzyjnie pisze ł Ł

-kończy rozpoczęte zdanie

-segreguje wg koloru i wielkości

-liczy poprawnie i porównuje liczebność zbiorów

-wie co jest dobre dla planety ziemia

-właściwie segreguje odpady

-dorysowuje elementy tworząc rysunek

-śpiewa poznana piosenkę

-wystukuje podany rytm

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną (okleja, wycina, ozdabia)

-zauważa zmiany w otoczeniu

-buduje zdanie w oparciu o nazwę przedmiotu na obrazku

-zna etapy rozwoju fasoli

-posługuje się umiarkowanym głosem w zabawie

 -decyduje o wyborze zabawy

-rysuje po śladzie

-tworzy wyrazy do podanej sylaby

-układa historyjkę wg kolejności wydarzeń

-opowiada treść historyjki

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-maluje przy dźwiękach muzyki

-jest uprzejme wobec rówieśników

-dba o zabawki

-sprząta je po skończonej zabawie

-dzieli słowa na głoski

-zna znak graficzny litery z Z drukowanej i pisanej

-czyta proste teksty  

-maluje farbą mydlaną wg własnej wyobraźni

-wieże spacery są ważne dla zdrowia

-rozpoznaje poznaną literę

-układa obrazek w całość

-zachowuje się w sposób bezpieczny

-rozpoznaje przedmioty po dotyku

-łączy sylaby i odczytuje wyraz

-recytuje wiersz z pamięci ze zmianą natężenia głosu

-odpowiada na określone pytania

-potrafi rytmicznie odtworzyć melodie

-rysuje wg instrukcji

-zachowuje się w sposób bezpieczny 

-prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania

-posługuje się określeniami: nad, pod, obok, za, przed, z prawej strony, z lewej strony

-nazywa różne wagi

-waży towary w parach, porównuje ciężar

-chętnie przebywa na dworze

-precyzyjnie pisze litery po śladzie

-poprawnie wymawia „kosmiczne” słowa

-dba o zabawki i odkłada je na ustalone miejsce

-odnajduje różnice w obrazkach


Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: