W lutym

Umiejętności dziecka:
-szanuje zabawki swoich kolegów

-odgaduje liczby

-jest twórcze podczas rysowania

-zna znak graficzny litery n, N

-wie, że głoska n jest spółgłoską

-czyta proste wyrazy i zdania

-maluje farbami akwarelowymi na określony temat

-dba o estetykę pracy

-zachowuje  się w sposób bezpieczny

-wyszukuje rymy do podanych wyrazów

-bawi się w sposób bezpieczny w Sali

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-zna znak graficzny litery n N

-wypowiada się na temat bezpiecznych zabaw na śniegu

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-zachowuje równowagę

- aktywnie uczestniczy w zajęciu muzycznym

-dostrzega zmiany dla pory roku zimy

-zachowuje równowagę

-buduje coraz dłuższe zdania

-rysuje obrazek do przeczytanego zdania

-bawi się zgonie z innymi

-kulturalnie odnosi się do innych

-rozpoznaje odgłosy z otoczenia

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

-porównuje liczebność zbiorów

-klasyfikuje ze względu na kolor i wielkość

-stosuje znaki matematyczne w działaniach

-jest sprawne ruchowo

-współpracuje w czasie ćwiczeń i zabaw

-zauważa zmiany w przyrodzie

-naśladuje ruchy wg polecenia

-pisze litery po śladzie 

-sprząta zabawki po skończonej zabawie 

-bawi się zgodnie z zainteresowaniami

-dzieli nazwy na sylaby

-tworzy opowiadanie

-rozpoznaje piosenki i dźwięki instrumentów

-ilustruje ruchem piosenkę

-zna różne środki lokomocji

-samodzielnie wykonuje prace plastyczno-techniczną

-czyta sylaby i łączy niektóre tworząc wyraz

-rysuje po śladzie

-używa zwrotów grzecznościowych

-szanuje prawa innych w zabawie

-łączy sylaby tworząc słowa

-układa zdania i liczy wyrazy w zdaniach

-słucha wiersza i odpowiada na pytania związane z treścią

-zna i wymieni części garderoby zimowej

-współpracuje w grupie w czasie zabaw ruchowych

-jest sprawne ruchowo

-potrafi rywalizować z innymi

-umie pogodzić się z porażką

 -odgaduje słowa

-liczy i wstawia odpowiednie znaki matematyczne 

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-interesuje się dinozaurami

-wyróżnia głoski w nagłosie

-wypowiada się nt. dinozaurów (wygląd, odżywianie, cechy charakterystyczne)

-rysuje pastelami na określony temat

-układa pytania

-dzieli słowa na głoski

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-układa zdania

-mówi wiersz z pamięci

-słucha z uwagą innych

-jest odważne podczas wystąpień publicznych

-ma poczucie rytmu

-prawidłowo określa nazwy w liczbie pojedynczej i mnogiej

-szanuje  i dba o zabawki

-szanuje prawa innych do zabawy

-zapamiętuje ciąg słów

-przelicza w zakresie 8 i więcej

-rozwiązuje zadania matematyczne

-potrafi pogodzić się z porażką

-przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na podwórku

-czyta wyrazy

-zachowuje się kulturalnie wobec innych

-rysuje postać zwierzęcą

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej podanych wyrazów

-zna nazwy instrumentów perkusyjnych i umie n nich grać

-maluje na określony temat

-posiada dużą wiedze nt. dinozaurów

-dostrzega piękno zimowego krajobrazu

-słucha poleceń nauczyciela

-jest sprawne manualnie

-wyróżnia pierwszą głoskę w nagłosie

-układa obrazek w całość

-zna zjawisko powstawania cienia

-odgrywa role dinozaura

-szybko reaguje na polecenia

-jest precyzyjne w wykonywaniu ćwiczenia

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa w zabawie

-wykonuje ruchy wg treści rymowanki

-orientuje się na kartce papieru( prawy górny róg….)

-uważnie słucha bajki

-zna i wymieni cechy kwadratu

-interesuje się figurami geometrycznymi

-precyzyjnie wycina wg wzoru

-dba o estetykę pracy

-często korzysta ze spacerów

-rozpoznaje poznane litery

-porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniem

-czeka cierpliwie na soja kolej w zabawie

-potrafi wykonać wdech i wydech

-jest zręczne

-potrafi wymienić cechy trójkąta

-układa rytmy z trójkątów

-słucha bajki

-potrafi tworzyć melodie na instrumentach perkusyjnych

-zauważa w otoczeniu kształty trójkątne

-rysuje różnorodne przedmioty z wykorzystaniem trójkątów

-rozpoznaje i nazywa trójkąty

-mówi do innych umiarkowanym głosem

-dzieli słowa na głoski

-jest twórcze

-nazywa i rozpoznaje figury geometryczne

-radzi sobie z porażką

-odtwarza kształty liter oraz rysuje n dowolny temat 

-podejmuje samodzielne decyzje

-wypowiada słowa na podaną głoskę

-słucha uważnie wiersza

-rozumie pojęcia wolno-szybko

-rysuje do muzyki

-układa kompozycje z figur geometrycznych

-odgaduje zagadki

-buduje wieże i ocenia jej wysokość

-układa działania matematyczne i podaje rozwiązania

-często podejmuje samodzielne decyzje

- wskazuje elementy obrazka i precyzyjnie koloruje

-liczy w pamięci

- słucha bajki D. Kossakowskiej

-potrafi wyszukać kształt koła w otoczeniu

-ma dobra orientację w przestrzeni

-jest kulturalne wobec innych

-potrafi odpowiadać na pytanie

-tworzy odpowiedź w oparciu o treść obrazka

-słucha uważnie opowiadania

-wymieni szereg zwierząt egzotycznych

-chętnie o nich opowiada

-samodzielnie wykona pracę plastyczną

-dba o porządek w miejscu pracy

-zna litery drukowane małe i wielkie (te dotychczas poznane)

-ma poczucie rytmu podczas odtwarzania

-starannie wykonuje pracę

-interesuje się ekosystemami

-potrafi wypowiedzieć się nt życia zwierząt na sawannie

-wypowiada się nt zwierząt egotycznych

-dostosowuje tempo wykonywanych ruchów do tempa muzyki

-dobrze organizuje sobie czas wolny

-dba o porządek w otoczeniu

-odgaduje zagadki

-zna znak graficzny cyfry 9

-liczy liczebnikami głównymi i porządkowymi

-pisze po śladzie odpowiednie cyfry 

-dba o porządek w otoczeniu Sali, łazience, szatni

-wymienia przeciwieństwa do podanych słów

-rozwiązuje krzyżówkę

-rytmizuje teksty o zwierzętach

-powtarza prawidłowo podane zgłoski

-rozpoznaje natężenie dźwięków

-samodzielne wykonuje pracę

-zauważa zmiany w przyrodzie (wygląd drzew, otoczenie…)

-podaje różne określenia zwierząt

-rysuje kameleona

-precyzyjnie koloruje

-rozwiązuje zagadki o zwierzętach

-buduje dłuższe zdania


Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: